اخیراً بنیاد بین المللی ایمنی برق ESFI ، فضای مجازی طراحی نموده که شما می توانید از طریق آن کانون های خطر و نکات ایمنی برق و حریق مرتبط با منزل را در آن مشاهده نمایید.
آدرس آن به شرح ذیل است :
http://virtualhome.esfi.org/