در مورد خطوط فشار قوی همیشه خط با ولتاژ بالاتر  از روی خطوط با ولتاژ پایین تر عبور می نماید که حداقل فواصل عمودی آن مطابق ستاندارد به شرح ذیل است :