چه دارد
آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟
 آن کس که به جای تو
چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود،
مسلماَ زیان کرده است .


امام حسین(ع)