افرادی که به قصد سرقت و یا سوء استفاده از شبکه برق ، از تیرهای برق صعود می کنند :
همیشه شانس با شما یار نیست ؟!!
این هم پیامد یک اقدام نابخردانه.....


با تشکر از سازمان محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس