در خبرها داشتیم که بخش قابل توجهی از آمار برقگرفتگی ها مربوط به کولرهای آبی است.
قبلاً هم گفتیم که آب هادی خوبی برای الکتریسیته است و تجهیزات الکتریکی که با آب سروکار دارند باید شرایط ایمنی ویژه ای داشته باشند تا برقکاران ، تعمیرکاران و حتی شهروندانی که خود اقدام به تعمیر کولر می کنند از خطر برقگرفتگی مصون باشند.

 

در کولرهای آبی دو وسیله الکتریکی وجود دارد :

 -1الکتروموتور تکفاز

 -2پمپ آب کولر

که باید هر دوی آنها به منظور اطمینان از نشتی جریان برق ، اتصال زمین شوند.

به همین منظور روی بدنه خارجی کولر و بالای پمپ آب کولر ( در تصویر مشاهده می نمایید ) محل وصل سیم ارت در نظر گرفته شده است ، که باید به درستی انجام شود.در مقررات ملی ساختمان، کابل تغذیه کننده کولرهای آبی ( از جعبه کلید کولر به سمت پشت بام ) باید 5 رشته با سایز 1/5 باشد، که از 5 رشته مزبور یک رشته آن مربوط به سیم ارت (زمین) است که باید در کولر به محل های مشخص شده، متصل شود.

البته سیم تغذیه جعبه کلید نیز باید 3 در 2/5 باشد که یک رشته آن سیم ارت است.