به مسئولین و دست اندرکاران محترم پیشنهاد می گردد :
در سال 1392 ، یک ماه را به موضوع ایمنی برق اختصاص دهند.

با برنامه ریزی درست و اصولی
می توان در این بازه زمانی ( یک ماهه )
ضمن برگزاری آموزش های،عمومی ایمنی برق

از عموم مردم و سازمان ها، کسبه و اصناف
درخواست نمود
تا در این ماه
تمام تاسیسات و تجهیزات الکتریکی
خود را بازنگری نمایند.