بررسی حریم خطوط توزیع نیروی برق در پروژه های ساختمانی و قوانین مرتبط با آن

رضا نیک پیام - مقاله ارائه شده در نشریه طاق

( نشریه سازمان نظام مهندسی ساختمان )

نیروی برق یکی از مهمترین منابع انرژی در عصر حاضر است که نقش حیاتی در زندگی بشر امروز ایفا می کند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی داشته و بالتبع چگونگی و نحوه انتقال این انرژی به یک امر پیچیده و مهم تبدیل شده است. از طرفی می دانیم پروژه های ساختمانی همواره یکی از بخش های بزرگ و مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که با توجه به گستردگی شبکه های توزیع نیروی برق در سطح معابر شهری و روستایی و فعالیت بخش ساختمانی و مسکن در جوار این شبکه ها ، هر از گاهی شاهد نقض محدوده قانونی ( حریم ) شبکه های برق ، توسط این بخش از صنعت هستیم.

بقیه مقاله را در لینک زیر جستجو کنید. 


http://electricalsafety5.persiangig.com/other/paper/Harim%20Paper%20Nikpayam.pdf