کلیپ ایمنی در خصوص برق

کاری از دفتر ایمنی

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برای دانلود کلیک کنید...