توصیه ایمنی جهت تعویض لامپ شکسته یا سوختههنگام تعویض لامپ شکسته یا سوخته
حتماً جریان برق را قطع کنید.
با توجه به اینکه ممکن است سیم فاز
مستقیم وارد سرپیچ لامپ یا پاتروم شده باشد
با قطع کلید نمی توان از بی برقی اطمینان حاصل نمود
بنابراین باید از فازمتر استفاده گردد.


برای زیرپایی حتماً از چهارپایه یا نردبان چوبی استفاده نموده
و اگر روی زمین مستقر هستید از کفش لاستیکی استفاده نمایید.
/ 0 نظر / 66 بازدید