بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از فعالیت تربیت مربی امداد و نجات، در پارک آموزشی بر

30 مرداد 1394

بازدید مدیرعامل شرکت توانیر آقای مهندس کردی
به اتفاق معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر آقای مهندس خوش خلق ، دبیر انجمن صنفی شرکت های توزیع برق آقای مهندس عقدائی و همچنین مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی آقای مهندس مزینی و مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد آقای مهندس سعیدی و هیئت همراه ، از فعالیت تربیت مربی امداد و نجات، در پارک آموزشی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

/ 0 نظر / 60 بازدید