بازدید استاندار خراسان رضوی از پارک آموزشی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

استاندار خراسان رضوی به همراه فرماندار شهرستان مشهد، معاونین و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی از مجموعه فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد از جمله پارک آموزشی شرکت بازدید نمودند.

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

 رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق،بازدید استاندار ،Reza Nikpayam

/ 0 نظر / 174 بازدید