برگزاری کارگاه آموزش امداد و نجات در شبکه های توزیع برق

کارگاه آموزش امداد و نجات در شبکه های توزیع برق

با بهره گیری از تجهیزات نوین کار در ارتفاع

در شرکت توزیع برق شهرستان مشهد برگزار گردید.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

بازدید آقای مهندس سعیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد از کارگاه
در پارک آموزشی شرکت

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

/ 0 نظر / 91 بازدید